วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองม่วน


           โรงเรียนบ้านหนองม่วน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2520 มีครู 1 คน ชาวบ้านได้ร่วมมือกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เสาไม้ หลังคามุงด้วยหญ้าคา ปลายปี 2520 ได้รับจัดสรรงบประมาณ สร้างอาคารเรียนไม้ 1 หลัง มี 4 ห้องเรียน พร้อมบ้านพักครู บริเวณโรงเรียนตั้งอยู่บนภูเขา มีเนื้อที่ 14 ไร่ โรงเรียนอยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นระยะทาง 82 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอแม่ลาน้อย 52 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน 182 กิโลเมตร ประชากรของหมู่บ้านเป็นชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง มี 85 ครอบครัว นับถือศาสนาคริสต์ ทั้งหมด มีฐานะยากจนซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับนักเรียนทั้งด้านการศึกษา สุขภาพอนามัยของเด็ก ๆ สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบการที่มีอายุการก่อสร้างกว่า 32 ปี เกิดความชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา วัสดุครุภัณฑ์ โต๊ะเรียน ก็ขาดแคลน จำนวนบุคลากรก็ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
            ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองม่วน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 มีจำนวนนักเรียน 71 คน ชั้นอนุบาล จำนวน 15 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 56  คน มีผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครูผู้สอน 3 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน ครูพี่เลี้ยง 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง 1 คน
โรงเรียน มีความขาดแคลนสูง ทั้งด้านบุคลากร อาคารสถานที่ เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ซึ่งทางคณะครูต้องช่วยกันระดมทรัพยากรทางการศึกษา จากการประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มาช่วยพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นในปัจจุบัน
            ดังนั้น โรงเรียนบ้านหนองม่วน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนดอย ห่างไกลความเจริญ ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์หลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านการศึกษา ด้านคุณภาพชีวิต ของเด็ก ๆ บนยอดดอยซึ่งส่งผลต่ออนาคตของประเทศชาติในอนาคต จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ให้โอกาสเด็ก ๆ โรงเรียนบ้านหนองม่วน เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็ก ๆ ให้ดีขึ้น

                                           คำขวัญโรงเรียน

แหล่งสร้างการเรียนรู้     ควบคู่คุณธรรม   นำการมีส่วนร่วม  พัฒนาสู่ความยั่งยืน

                                              ปรัชญา

รากฐานของตึก คือ อิฐ รากฐานของชีวิต คือ การศึกษา
                 
                                           สีประจำโรงเรียน

                                              เทา - ฟ้า

 เอกลักษณ์ ของโรงเรียน     ยิ้มง่าย ไหว้สวย

 อัตลักษณ์ ของโรงเรียน       รักในวิถีชีวิตท้องถิ่น             

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น